Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

l.p.

TEMAT

TERMIN

1

Podział zajęć dydaktycznych

 

I semestr:

- klasy programowo najwyższe Technikum Nr 4,

- klasy pozostałe.

01.09.2016 – 22.12.2016

01.09.2016 – 20.01.2017

II semestr:

- klasy programowo najwyższe Technikum Nr 4,

- klasy pozostałe.

02.01.2017 – 28.04.2017

06.02.2017 – 23.06.2017

2

Ferie i przerwy świąteczne

zimowa przerwa świąteczna

23.12.2016 – 31.12.2016

ferie zimowe,

23.01.2017 – 5.02.2017

wiosenna przerwa świąteczna,

13.04.2017 – 18.04.2017

ferie letnie.

26.06.2017 – 31.08.2017

3

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

klasy programowo najwyższe Technikum Nr 4

28.04.2017

klasy pozostałe.

23.06.2017

4

Egzamin maturalny

egzamin pisemny i ustny

04.05.2017 – 26.05.2017

egzamin poprawkowy (pisemny, ustny)

22.08.2017 – część pisemna

23-25.08.2017 – część ustna

6

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie     

etap pisemny

 12.01.2017

 20.06.2017

etap praktyczny - według harmonogramu OKE

 09.01.2017 (model „d”);

 16.01- 23.02.03.2017

 26.06.2017(model „d”);

 16.06-8.07.2017

7

Terminy wystawiania ocen

oceny klasyfikacyjne śródroczne:

 - klasy programowo najwyższe Technikum Nr 4

 - klasy pozostałe

16.12.2016

16.01.2017

oceny przewidywane:

 - klasy programowo najwyższe Technikum Nr 4

 - klasy pozostałe

21.03.2017

15.05.2017

oceny klasyfikacyjne roczne:

 - klasy programowo najwyższe Technikum Nr 4

 - klasy pozostałe

21.04.2017

14.06.2017

8

Egzaminy poprawkowe

ostatni tydzień sierpnia 2017

28-29.08.2017

9

Spotkania z rodzicami

wszystkie klasy

15.09.2016

konsultacje dla rodziców

5.10.2016

konsultacje dla rodziców

3.11.2016

konsultacje dla rodziców

1.12.2016 r.

wszystkie klasy - spotkanie semestralne

19.01.2017

klasy czwarte (oceny przewidywane klasy programowo najwyższe Technikum Nr 4) – pozostałe klasy - konsultacje dla rodziców

23.03.2017

konsultacje dla rodziców

20.04.2017

klasy pozostałe (oceny przewidywane)

18.05.2017

Dodatkowe terminy spotkań ustala wychowawca klasy, informując wicedyrektora szkoły.

10

Praktyki zawodowe

wg odrębnego harmonogramu

11

Rekolekcje Wielkopostne

marzec 2017

12

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

14.10.2016 – ustawowo dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

 

02.12.2016 – po odpracowaniu 22.10.2016

 

Technikum Nr 4

31.10.2016

ZSZ Nr 4

31.10.2016

12.01.2017

12.01.2017

2.05. 2017

2.05. 2017

4.05.2017

16.06.2017

5.05.2017

20.06.2017

8.05.2017

22.06.2017

16.06.2017

 

20.06.2017

 

22.06.2017